Vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání

(dle Směrnice EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) Cílem vnitřního oznamovacího systému je seznámit naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při oznámení porušení nebo hrozícího porušení v oblasti předmětu podnikání společnosti dle Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Co je whisteblowing?

Oznamování protiprávního jednání (whisteblowing) je definováno jako zveřejnění nebo nahlášení informací o nekalém jednání, které zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků nebo veřejného majetku, závažné případy plýtvání prostředky nebo špatného hospodaření, střetu zájmů a veškerou činnost sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednání.

Kdo může podat oznámení?

Fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnici EU.

Co musí oznámení obsahovat?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem.Oznámení musí splňovat podmínky veřejného zájmu, nemůže být pouze individuálním zájmem oznamovatele. Informace v oznámení nesmí být vědomě nepravdivé.

Co se rozumí pod pojmem práce nebo jiná obdobná činnost?

Prací nebo jinou obdobnou činnosti se v souladu se Směrnicí EU rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců a dalších osob (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté, uchazeči o zaměstnání, dodavatelé na základě uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění apod.).

Jak můžete podat oznámení?

  • prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@centralplast.cz, ke které má přístup pouze příslušná osoba
  • v listinné podobě zaslat na adresu: Centralplast s.r.o., U Mostku 496, 503 41 Hradec Králové s označením obálky
    Oznámení – k rukám příslušné osoby
  • formou žádosti o osobní schůzku na emailovou adresu oznameni@centralplast.cz a následnou osobní schůzkou, ze které bude pořízen zápis, který oznamovatel zkontroluje, opraví a odsouhlasí svým podpisem

Kdo je pověřenou osobou řešením oznámení?

Osobou pověřenou přijímáním a nestranným vyřizováním oznámení je personální pracovník (dále též „příslušná osoba“) společnosti. Tato osoba je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Jaký je postup při vyhodnocování oznámení?

Pověřená osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice EU, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení. O výsledku prošetření a o navržených opatření vyrozumí pověřená osoba oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení. V případě, že bude lhůta delší než 3 měsíce, budou oznamovateli oznámeny též důvody prodlení s prošetřováním.

Co znamená ochrana oznamovatele?

Hlavní ochranou oznamovatele je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel apod.).

Závěrečné informace

Kompletní seznam právních přepisů spadajících do věcné působnosti Směrnice EU č. 2019/1937 je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti v sekci Právní úprava a metodické doporučení.

V Hradci Králové, dne: 30.3. 2022

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti